ACM SIGMOD City, Country, Year
sigmod pods logo
Organization: Conference Volunteers

  Andrea Gossett
  USF
  Andres Notzli
  Stanford
  Ye Zhu
  UCM
 
  Zhe Xu
  USF
  Kathryn Marie Dahlgren
  UCSC
  Ladan Golshanara
  UBuffalo
 
  Martin Torres
  UCMerced
  Tim Siwula
  USF
  Shiyi Tan
  USF
 
  Yu Cheng
  UCMerced
  Huanshan Chuang
  USF
  Vasileios   Polychronopoulos
  UCSC
 
  Xuejing Dong
  SFSU
  Yifan Wei
  UCSC
  Xiaoyu Zhou
  SFSU
 
  Himel Dev
  Illinois
  Jiao Wang
  USF

Credits
Follow our progress: FacebookTwitter